QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tháng Mười Hai 6, 2019 10:13 sáng

QUY CHẾ

thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ ngày 19/10/2019

 của Hiệu trưởng trường THCS Quảng Tiến)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường 

  1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường.
  2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường 

  1. Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
  2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật .Nhấn vào đây để xem bản đầy đủ….