TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

Tháng Mười Hai 6, 2019 10:30 sáng

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA 

GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

Năm học 2019 – 2020

 

  1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA
  2. GIÁO VIÊN: Điểm có trước là 100 điểm
  3. NỀ NẾP: (20 điểm)

  1.1. Thực hiện ngày giờ công: (10 điểm) Nếu thực hiện tốt được đánh giá cho điểm tối đa, còn nếu không thực hiện tốt nhiệm vụ thì tùy thuộc vào mức độ để trừ điểm như sau:…Clik vào đây để xem bản đầy đủ …