ke_hoach

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN Số:      /KH-THCS QT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc               Quảng Tiến, ngày…