3_ISMS

THẮM TÌNH DÂN ƠN ĐẢNG

Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm* Hơn tám mươi năm soi đường chỉ lối Đưa đất nước từ những ngày tăm tối Tiến kịp theo…