TỰ TIN TỎA SÁNG

Tháng Năm 8, 2020 7:21 sáng
1. VIDEO 1: TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 6B, TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN, XÃ QUẢNG TIẾN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.
SỐ ĐT: 0963819042
TÊN TÁC PHẢM: MÚA TRÊN NỀN NHẠC BÀI HÁT ” VIỆT NAM ƠI! ĐÁNH BAY COVID”.

https://youtu.be/PiJMHpVAwlE

2. VIDEO 2. TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 8A TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN, XÃ QUẢNG TIẾN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH.
SỐ ĐT: 0911201557
TÊN TÁC PHẨM: MÚA TRÊN NỀN NHẠC BÀI HÁT ” GHEN CÔ VY” SÁNG TÁC NHẠC SĨ KHẮC HƯNG.