KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

Tháng Mười Hai 6, 2019 9:39 sáng

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN
Số:      /KH-THCS QT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

              Quảng Tiến, ngày 01 tháng 12 năm 2019


ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11,

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11

 

        I.Tư tưởng, chính trị, đạo đức nhà giáo của đội ngủ CB, GV, NV

        +Đa số các đ/c có tư tưởng chính trị, đạo đức lơi sống tốt, không đồng chí nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

+Toàn bộ GV, NV cơ bản an tâm công tác

Nhược điểm:

+Trong trường chúng ta vẫn còn có đ/c chưa an tâm công tác và cống hiến hết mình cho công việc được giao.

  1. Công tác tổ chức

+Trong tháng 11 trường chúng ta không có đ/c nào chuyên đi, đến.

+Trong tháng đã tiến hành ĐH chi bộ và bầu cấp ủy mới.

III.Hoạt động quản lý

  1. Số lượng phổ cập:

Đảm bảo số lượng phổ cập 100% Nhấn vào đây để xem bản đầy đủ….